September 2022

Ganesh Visarjan 04

Ekadashi 06

Pradosh 07

Purnima 09

Pitri Paksh begins 10

Ganesh Chaturthi 13

Ekadashi 21

Pradosh 22

Amavas 25

Pitri Paksh ends 25

Sharad Navratri 26

Ganesh Chaturthi 29

Panchak 08 to 12

October 2022

Shri Durga Ashtami 02

Navratri 03

Ekadashi 05

Pradosh 07

Sharad Purnima 09

Karva Chautrh 12

Ganesh Chaturthi 12 Kartik Sankranti 17

Pradosh 22

Diwali 24

Amavas 24

Ganesh Chaturthi 28

Panchak 5 to 9

November 2022

Ekadashi 04

Pradosh 05

Purnima 07

Ganesh Chaturthi 12

Ekadashi 19

Pradosh 21

Amavas 23

Ganesh Chaturthi 26

Bala ji Jayanti 23

Panchak 1-6 & 29-03

December 2022

Ekadashi 03

Gita Jayanti 03

Pradosh 05

Purnima 07

Ganesh Chaturthi 11

Ekadashi 19

Pradosh 20

Amavas 22

Ganesh Chaturthi 26

Panchak 26 - 30